בשנת 2006 נחקק חוק הקרינה הבלתי מייננת ובהמשך בשנת 2009 נחקקו תקנות הקרינה. 

לנוחיותכם, ניסחנו עבורכם את תמצית החוק ויישומו בשלושה שלבים: 

1. לפני הקמת מקור הקרינה: 

 • ביקור באתר הבנייה ומדידת קרינת רקע
 • הכנת דו"ח הערכת קרינה תיאורטית ( סימולציה ממוחשבת ) על בסיס תכניות הבניה
 • קיום דיון מתכננים לבחינת האפשרויות להפחתת הקרינה ( שינויים תכנוניים ו/או מיגון מגנטי )
 • הכנת מפרט / דרישות להפחתת הקרינה
 • הגשת דו"ח הערכת הקרינה + בקשת היזם לקבלת היתר הקמת מקור קרינה מהמשרד להגנת הסביבה וקבלת ההיתר

הגשת דוחות הקרינה וההיתרים לרשויות כולל מכון התקנים
הכללת דוחות הקרינה ומפרט המיגון במכרז

2. בתהליך הבנייה:

 • ביצוע הפחתת הקרינה בהתאם לדרישות דו"ח הקרינה והמפרט
 • הפעלת המתקן החשמלי בעומס אופייני 

3. תוך 90 יום מהפעלת המתקן החשמלי
 • מדידת קרינה אלקטרומגנטית בעומס של 50% לפחות מהעומס האופייני 
 • הגשת דו"ח מדידת הקרינה + בקשת היזם לקבלת היתר הפעלת מקור קרינה מהמשרד להגנת הסביבה וקבלת ההיתר 
 • הגשת דוחות הקרינה וההיתרים לרשויות כולל מכון התקנים
הערה : ההיתרים האמורים נדרשים גם כאשר מקימים מבנה ליד מתקן חשמלי קיים

פרוט שלבי הכנת דו"ח הערכת הקרינה: 
 • לימוד מבנה המתקן החשמלי מתוכניות החשמל והאדריכלות
 • איתור מוקדי הקרינה מהם צפויה השפעה על אנשים
 • בניית מודלים ממוחשבים של מקורות הקרינה 
 • הרצת סימולציות ממוחשבות באמצעות תוכנה ייעודית
 • הכנת דו"ח הערכת קרינה תיאורטי ודרישות להפחתת הקרינה
האחריות לביצוע החוק חלה על נושא משרה בתאגיד ( בעלים , שותף , מנהל , דירקטור ). 
החוק כולל סעיפי עונשין למי שמפר אותו. 

הבהרה : מסמך זה הנו לאינפורמציה כללית בלבד ואין הוא בא במקום החוק ותקנות קרינה.

יישום חוק הקרינה image